تحلیل آماری پایان نامه
انجام صفر تا صد

تحلیل آماری پایان نامه

در 7 روز
دکتری و ارشد

آخرین مقالات

تنظیم ستون و تراز در SPSS

تنظیم ستون و تراز در SPSS

تنظیم ستون و تراز یکی از ویژگی‌های اولیه‌ای است که برای کار با متغیرها در SPSS باید آموخت. برای نمایش بهتر داده‌ها در زبانه Data View می‌توانیم عرض و تراز داده‌های ستونها را تغییر دهیم. برای این کار در زبانهVariable View از ستون‌های Column و Alignment می‌توانیم استفاده کنیم.

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (one way ANOVA) در SPSS

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (one way ANOVA) در SPSS

آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه یکی از آزمون‌های رایج در SPSS می‌باشد که برای مقایسه میانگین تفاوت یک متغیر بر اساس یک فاکتور مستقل که دارای سه گروه یا بیشتر است، استفاده می‌شود. برای اجرای آزمون آنالیز واریانس از منوی Analyze زیر منوی Compare Means را انتخاب و از زیر منوهای نمایش داده شده، زیر منوی One-Way ANOVA را انتخاب می‌نماییم.

پیش فرضهای آزمون آنالیز واریانس (ANOVA assumptions)

پیش فرضهای آزمون آنالیز واریانس (ANOVA assumptions)

آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) همانند بسیاری دیگر از آزمون‌های آماری برای اجرا نیاز به برقرار بودن یک سری پیش فرض‌ها دارد. این پیش‌فرض‌ها عبارتند از کمی بودن متغیر پاسخ، سه یا بیشتر از سه سطح داشتن متغیر مستقل، مستقل بودن افراد یا موارد جمع‌آوری شده نمونه، عدم وجود داده پرت، نرمال بودن توزیع متغیر پاسخ به تفکیک گروه‌ها و همگون بودن واریانس توزیع داده‌ها هستند.

درج مشخصات فردی
کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت
Puzzle 10
Puzzle 30
Puzzle 20
Puzzle Day

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now

RELAX. ENJOY.

keep calm
& write us

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​