تعیین حجم نمونه در مطالعات پژوهشی

یکی از بخش‌های مهم هر تحقیقی تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری در مطالعه است. در آمار آکادمی خدمات تعیین حجم نمونه، روش نمونه‌گیری و نیز فرمول‌های مربوطه را برای پروپوزال، پایان‌نامه و مقالات علمی ارائه می‌دهیم

بر حسب نوع مطالعه

بر اساس شاخص

نرم افزار یا ابزار

روش جمع آوری

چرا باید حجم نمونه در مطالعه به صورت اصولی انتخاب شود؟

احتمالاً تاکنون ضرب المثل ایرانی “مشت نمونه خروار است ” را شنیده باشید. در واقع این ضرب المثل نشان دهنده‌ی اهمیت نمونه‌گیری و بیانگر این است که اگر نمونه به درستی جمع آوری گردد نمایانگر واقعی جامعه خواهد بود. یکی از دغدغه‌های اصلی در انجام مطالعات پژوهشی تعیین حجم نمونه و روش نمونه­‌گیری است. معمولا سوالاتی که در شروع و در طول یک مطالعه پژوهشی در مورد حجم نمونه و روش نمونه­‌گیری پیش می­آید عبارتند از

چند نمونه جمع ­آوری کنیم؟
با چه روشی نمونه­‌ها رو جمع­ آوری کنیم؟
آیا تعداد نمونه جمع­ آوری شده بسنده و کافی است؟
جمع آوری نمونه ها خیلی طول می‌کشد و بیشتر از 100 نمونه نمی‌رسم جمع آوری کنم، کافی است؟

خدمات تعیین حجم نمونه

خدمات تعیین حجم نمونه

در فرآیند انجام یک تحقیق یکی از مراحل بسیار مهم روش تحقیق، حجم نمونه و نیز روش جمع آوری آنها است. در آمار آکادمی خدمات تعیین حجم نمونه وروش نمونه‌گیری در مطالعات برای  محققین، اساتید و دانشجویان با رعایت اصول انتخاب صحیح روش نمونه‌گیری و  تعیین حداقل حجم نمونه توسط متخصصین مجرب آمار و روش تحقیق انجام می‌گیرد. این خدمات در بخش روش‌شناسی پروپوزال، پایان نامه یا مقاله با دقت و به روشنی مشخص می‌گردد.

3 پلن تعیین حجم نمونه در آمار آکادمی

تعیین روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه در آمار آکادمی بر اساس پلن کلی برای محققین، اساتید و دانشجویان تعیین میگردد. این پلن‌ها بر اساس نوع مطالعه، نرم افزار و جداول تعیین حجم نمونه و نیز بر اساس شاخص های مورد بررسی میباشد.

پلن شماره یک - تعیین حجم نمونه بر مبنای نوع مطالعه

اولین سناریو که در آن حجم نمونه برای محققین، اساتید و دانشجویان در مطالعات پژوهشی تعیین میگردد، تعیین حجم نمونه بر مبنای نوع مطالعه است. در آمار آکادمی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری برای انواع مطالعات همبستگی، مطالعات رگرسیون، مطالعات پزشکی، مطالعات اجتماعی، مطالعات مقطعی تحلیلی، مطالعات مورد شاهدی، مطالعات کوهورت(همگروهی)، مطالعات بررسی میزان بروز، مطالعات بررسی میزان شیوع، مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی شده، مطالعات اپیدمیولوژیک و مطالعات بقاء قابل انجام است.

تعیین حجم نمونه در مطالعات همبستگی

موسسه آمار آکادمی در مطالعات همبستگی که هدف بررسی همبستگی بین شاخص های مختلف مورد بررسی در مطالعه میباشد، با استفاده از فرمولهای مربوط به ضریب همبستگی در مطالعات و کنترل احتمال رخداد خطای نوع II حجم نمونه را برای این نوع مطالعات در نظر میگیرد.

در مواقعی که در مطالعات باید از رگرسیون در تحلیل استفاده کرد ما با استفاده از فرمولهای متناسب با انواع رگرسیون (خطی، لجستیک، پروبیت، ترتیبی و …) حجم نمونه و مقدار ریزش در مطالعه را برای محقق در نظر میگیریم. علاوه بر این اگر بیشتر از دو متغیر مستقل در مطالعه استفاده شود ما با استفاده از معادلات مربوط به رگرسیون چند متغیره یا شاخصهای همبستگی چندگانه و در نظر گرفتن شاخصهایی همانند R2، تاثیر گذارترین متغیر مستقل، همبستگی چندگانه متغیرهای مستقل، فاصله W، تعداد متغیرهای مستقل و ضریب اطمینان به تعیین حجم نمونه برای محققین، اساتید و دانشجویان میپردازیم.

محاسبه حجم نمونه یکی از اولین اقدامات در طراحی یک مطالعه است. حجم نمونه بهینه یک مولفه ضروری هر تحقیقی میباشد. حجم نمونه تعداد بیماران و یا دیگر واحدهای مورد بررسی میباشد که باید در مطالعه در نظر گرفته شوند که با استفاده از آنها فرضیات مطالعه پاسخ داده شود. ما در آمار آکادمی با تعیین تعداد کافی از واحدهای مورد نیاز نمونه در تعیین پارامترهای بالینی ناشناخته و یا اثرات درمان  یا ارتباطات موجود پس از جمع آوری اطلاعات میتوانیم کمک نماییم. حجم نمونه تعیین شده توسط آمار آکادمی به محققین، اساتید و دانشجویان در شناخت و تعیین تغییرات معناداری در پارامترهای بالینی، اثرات تیمار و یا تعیین ارتباط بین متغیرها پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها کمک مینماید.

تعیین بخش ضروری تعیین حجم نمونه در مطالعات مقطعی تحلیلی نیازمند روشهای متفاوتی میباشد. موسسه آمار آکادمی خدمات تعین حجم نمونه و روش نمونه گیری را بر اساس میزان شیوع یک بیماری در جامعه و یا میانگین برخی متغیرها کمی در جامعه برای محققین، اساتید و دانشجویان تعیین مینماید. از آنجایی که تعیین فرمول محاسبه حجم نمونه برای متغیرهای کمی و متغیرهای کیفی در این نوع از مطالعات متفاوت میباشد  برای محاسبه حجم در این نوع از مطالعات موسسه آمار آکادمی با استفاده از مواردی همچون مقایسه میانگین با یک عدد، مقایسه دو میانگین،  مقایسه یک نسبت با یک عدد ثابت و یا مقایسه دو نسبت به محققین، اساتید و دانشجویان در این زمینه کمک مینماید.

 مطالعات مورد شاهدی مطالعاتی هستند که در آن انتخاب افراد بر حسب وضعیت شان با توجه به دارا بودن یک ویژگی خاص است. این ویژگی خاص نظیر ابتلا به بیماری که گروه بیمار(موارد) نامیده میشود و گروهی که فاقد این ویژگی هستند که گروه سالم (شاهد) نامیده میشوند. موسسه آمار آکادمی در این چنین مطالعاتی با استفاده از شاخصهایی همانند نسبت شانس، فرمولهای نمونه گیری مختص به نسبت ها و مقادیر مختلف نمایی (Ln) برای دقت نسبی حجم نمونه را برا محققین، اساتید و دانشجویان تعیین مینماید. همچنین در شرایطی که تعداد بیمار به تعداد کافی وجود نداشته باشد ما میتوانیم راهکارهایی را به محققین، اساتید و دانشجویان ارائه دهیم.

مطالعات کوهورت مطالعاتی هستند که در آن انتخاب افراد بر حسب مواجهه یافتن و مواجهه نیافتن با عوامل خطر مشکوک یا بر حسب داشتن و نداشتن یک مشخصه که مشکوک به داشتن ارتباط با پیامد مورد بررسی (مثل ابتلا به بیماری) میباشد شروع میشود. هر دو گروه این افراد تاحصول نتیجه نهایی پیگیری میشوند و میزان بروز بیماری در دو گروه مواجهه یافته به میزان بروز در گروه مواجهه نیافته به دست میآید. ما در آمار آکادمی حجم نمونه را در اینجنین مطالعاتی با استفاده از خطر نسبی (Relative Risk)، دقت نسبی و احتمال منتظره وقوع پیامد برای محققین، اساتید و دانشجویان فراهم مینماییم.

 در مطالعاتی که به منظور برآورد میزان بروز یک پدیده(مثلا بیماری) طراحی میشوند و هدف آنها برآورد میزان بروز با دقت نسبی مشخصی است از فرمولهای مربوط به حجم نمونه در مطالعات میزان بروز استفاده مینماییم. علاوه بر این میتوانیم میزان بروز را با یک پدیده با یک مقدار مشخص مد نظر باشد را آزمون کنیم. همچنین در آمار آکادمی ما خدمات تعیین حجم نمونه در شرایطی که دو میزان بروز را میخواهید با یکدیگر مقایسه کنید نیز  ارائه میدهیم.

 مطالعاتی که متغیر پاسخ در آنها زمان بقا، یعنی مدت زمان لازم تا وقوع یک پیشامد باشد را مطالعات بقا گوییم. در این گونه مطالعات برای تعیین حجم نمونه باید گامهایی را در نظر گرفت. ما در آمار آکادمی حجم نمونه مد نظر برای مطالعات بقاء را با توجه به مواردی همچون تعیین پیشامدها مورد نظر بدون در نظر گرفتن سانسورها، خطای نوع اول و دوم، نرخ بقا گروه های مورد بررسی و نسبت حجم نمونه در گروه اول نسبت به گروه دوم مشخص مینماییم.

به دلیل تخصص و مهارت متخصصان و پزشکان از گایدلاین ها و منابع علمی، آنها باید به صورت مستقیم در فرآیند طراحی روش نمونه گیری در مطالعات کارآزمایی بالینی دخیل باشند. در یک کارآزمایی بالینی اگر حجم نمونه کم باشد یک مطالعه به خوبی اجرا شده  ممکن است که در پاسخ به فرضیات تحقیق و یا در تعیین اثرات مهم و ارتباطات بین متغیرها دجار شکست گردد. موسسه آمار آکادمی با توجه به اطلاعاتی همچون توان، سطح معناداری، نرخ پیامد تحت بررسی در جامعه و میزان مطلوبیت اثر درمان حجم نمونه را برای محققین، اساتید و دانشجویان تعین مینماید. علاوه بر این پس از تعیین حجم نمونه برای محقق نرخ انطباق مورد انتظار و نیز نرخ اختصاص غیر برابر برای محققین، اساتید و دانشجویان بررسی میگردد.. علاوه بر این در آمار آکادمی تعیین حجم نمونه برای برخی از مطالعات کارآزمایی بالینی که در چندین مرکز به صورت همزمان انجام میگردند قابل انجام است.

پلن شماره دو - تعیین حجم نمونه بر مبنای نرم افزار و ابزار

دومین سناریو که محققین، اساتید و دانشجویان میتوانند حجم نمونه را بر اساس آن تعیین نمایند تعیین حجم نمونه بر اساس نرم افزارهای نمونه گیری میباشد. در آمار آکادمی انواع حجم نمونه بر اساس نرم افزارهای مختلف همانند SPSS، R، PASS، PLS و GPower قابل انجام است. علاوه بر این در آمار آکادمی حجم نمونه را بر اساس ابزاری همانند فرمول کوکران، جدول مورگان و جرسی  نیز قابل محاسبه میباشد.

تعیین حجم نمونه با استفاده از نوموگرام

نوموگرامها نمودارهایی هستند که بر اساس روابط آماری رسم میشوند و استفاده از این روابط را آسان میسازند. نوموگرام در انواع تست های آماری مورد استفاده میباشد. حجم نمونه ای که از یک نوموگرام به دست می­آید برای تستهای آماری مختلف مفاهیم متفاوتی دارد. نوموگرام  یک ابزار نموداری است که بیشتر برای تعیین حجم نمونه در کارآزمایی های بالینی مورد استفاده قرار میگیرد. ما در آمار آکادمی بنا به درخواست محقق و یا دانشجو حجم نمونه مطالعه را با استفاده از نوموگرام با تعیین اختلاف استاندارد شده مطالعه، توان آزمون و نیز سطح معناداری تعیین مینماییم.

حجم نمونه در آمار بخاطر اینکه همیشه اجرای یک تحلیل آماری برای کل جامعه امکانپذیر نمیباشد، spss  از جمله نرم افزارهایی است که میتواند در تعیین میزان حجم نمونه مورد نیاز یک محقق استفاده شود. ما در آمار آکادمی میتوانیم بنا بر درخواست محقق حجم نمونه را با استفاده از نرم افزار spss انجام دهیم.

PASS یک نرم افزار کامپیوتری است که برای برآورد حجم نمونه یا آزمون آماری و یا بازه اطمینان استفاده میگردد. NCSS LLC نام شرکتی تولید کننده نرم افزار PASS است. ارائه خدمات تعیین حجم نمونه بر اساس خروجی نرم افزار PASS در آمار آکادمی قابل انجام میباشد. ما در آمار آکادمی روشهای تعیین حجم نمونه مختلف برای بیشتر از 1030 نوع آزمون های مختلف آماری و سناریوهای مختلف بازه اطمینان را برای محققین، اساتید و دانشجویان استفاده مینماییم. ما با استفاده از این نرم افزار حجم نمونه برای انواع روشهای همبستگی، رگرسیون، طرح آزمایشها، مدلهای آمیخته، ناپارامتری، نرمالیتی، هم ارزشی، تحلیل های خوشه ای، بازه اطمینان، میانگین، نسبت، میانه، کنترل کیفیت، تحلیل منحنی ROC، تحلیل بقاء، مدلهای دوبخشی، واریانس، انحراف معیار و روشهای بیز تعدیل شده حجم نمونه را برای محقق تعیین مینماییم. موسسه آمار آکادمی خروجی نرم افزار PASS را برای مقادیر مختلف حجم نمونه با توان های آزمون مختلف را گزارش مینماید.

ما در آمار آکادمی با استفاده از نرم افزار GPower توان آماری برای بسیاری از آزمونها همانند آزمون تی، آزمون آنالیز واریانس، آزمون کای دو، آزمون Z  و برخی آزمونهای دقیق تعیین مینماییم. علاوه بر این خدمات آمار آکادمی ارائه مواردی همچون اندازه اثر و نمایش گرافیکی تحلیل توان را با استفاده از این نرم افزار برای محققین، اساتید و دانشجویان ارائه میدهد.

پلن شماره سه - تعیین حجم نمونه بر اساس شاخص های مورد بررسی در مطالعه

در آمار آکادمی متخصصین مجرب با استفاده از انواع شاخص های مورد بررسی در مطالعه همانند میانگین، واریانس، نسبت، بروز، شیوع و درصد نیز برای محققین، اساتید و دانشجویان قابل محاسبه میباشد.

محاسبه حجم نمونه برای مقایسه دو میانگین

در برخی از مطالعات که هدف بررسی میانگین شاخص مد نظر در مطالعه با یک مقدار ثابت و یا میانگین همان شاخص در گروه دیگری باشد ما در آمار آکادمی با استفاده از فرمولهای مربوطه  و در نظر گرفتن انحراف صفت مورد نظر در جامعه، سطح اطمینان مورد نظر و نیز انتخاب و تعیین خطای برآورد، حجم نمونه را برای دانشجو یا محقق تعیین مینماییم. این برآورد در حالتهایی که دو جامعه مستقل نامتعادل باشند نیز امکان برآورد حجم نمونه برای محقق امکانپذیر میباشد.

اگر هدف مطالعه برآورد و یا مقایسه میزان شیوع، بروز، نسبت و یا درصدی در یک جامعه و یا دو جامعه مستقل باشد در چنین شرایطی امکان محاسبه حجم نمونه بر اساس این میزان ها در آمار آکادمی وجود دارد. علاوه بر این، در آمار آکادمی حجم نمونه برای مقایسه نسبت های کوچک (کمتر از 05/0)، یک نسبت با عدد ثابت و مشخص و یا در حالتی که دو جامعه نامتعادل باشند نیز امکانپذیر است.

تعیین حجم نمونه غیر اصولی موارد زیر را در پی دارد

مشاوره اصولی تعیین حجم نمونه

خدمات تعیین حجم نمونه آمارآکادمی

موسسه آمار آکادمی انواع خدمات تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری را در مطالعات مختلف برای محققین، اساتید و دانشجویان انجام می­دهد. ما در آمار آکادمی بر اساس سناریوهای مختلف به تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری برای محققین، اساتید و دانشجویان میپردازیم. در واقع با استفاده از انواع سناریوهای تعیین حجم نمونه بر اساس نرم افزار تعیین حجم نمونه، شاخص مورد بررسی در مطالعه و یا نوع مطالعه تعیین حجم نمونه امکانپذیر است. علاوه بر این با در نظر گرفتن شاخصهایی همانند واریانس یا پراکندگی صفت مورد مطالعه، بزرگی و مقدار دقت(خطای برآورد)، سطح معنی داری، توان آزمون ، روش نمونه گیری و  اندازه جامعه مرجع تعیین حجم نمونه امکانپذیر است.

 با استفاده از این خدمات محقق  به صورت کامل حجم نمونه، فرمول آن، روش جمع آوری نمونه و رفرنسی که با استفاده از آن روش و حجم نمونه مشخص شده است را میتواند دریافت نماید. تنها کاری که نیاز است محقق انجام دهد ارسال اولیه فایل پروپوزال، پایان نامه و یا مقاله،  بهمراه یک مطالعه یا مقاله مشابه پروژه محقق است. هر مشاهده ای که از جامعه استخراج میشود، دارای مقدار معینی اطلاعات درباره متغیرهای جامعه مورد بررسی است. محقق باید مشخص نماید که برای چه مقدار اطلاعات میتواند هزینه نماید. زیرا اگر اطلاعات اندکی جمع آوری کند برآورد خوبی از پارامترهای جامعه نخواهد داشت، ولی چنانچه اقدام به جمع آور زیادتری نماید، امکانات و سرمایه های تحقیق را هدر داده است.

ما درآمار آکادمی با توجه به محدودیت های مطالعه و نیز منابع موجود خدماتی همچون تعیین حجم نمونه، تعیین روش نمونه گیری، تعیین فرمول نمونه گیری، تعیین میزان ریزش نمونه در مطالعه، نحوه رفرنس دهی روش نمونه گیری، نحوه رفرنس دهی مقادیر فرمول، تعیین حجم نمونه با استفاده از نرم افزارهای رایج تعیین حجم نمونه و نگارش بخش مربوط به نمونه گیری در پروپوزال، پایان نامه و مقاله را ارائه میدهیم.

تعیین روش نمونه گیری

متخصصین آمار آکادمی با توجه به در نظر گرفتن ماهیت توزیع جامعه ای که نمونه ها باید از آن گرفته شوند روش نمونه گیری را برای محققین، اساتید و دانشجویان تعیین مینمایند. ارائه این خدمات به صورت مشخص نمودن نوع تصادفی (تصادفی، سیستماتیک، طبقه ای،خوشه ای) یا غیر تصادفی (متوالی، در دسترس، هدفمند، داوطلبانه، گلوله برفی و …) و یا چند مرحله ای (ترکیبی از روشهای تصادفی و غیر تصادفی) بودن روش نمونه گیری صورت میپذیرد.

تعیین حجم نمونه در پایان نامه

در روند انجام یک پایان نامه یکی از بخشهایی که محققین، اساتید و دانشجویان با آن به مشکل برخورد مینمایند تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری است. نمونه جمع آوری شده باید نشان دهنده جامعه هدفی که تصمیم دارید آن را آزمون کنید باشد. محاسبه حجم نمونه باید قبل از اینکه تصمیم بگیرید داده ای را جمع آوری نمایید انجام گیرد. در تعیین حجم نمونه در پایان نامه متخصصین آمار آکادمی با در نظر گرفتن عوامل و پیش نیازهای مختلفی همانند پراکندگی صفت مورد مطالعه، دقت تخمین، خطاهای آماری(خطای نوع اول و دوم)، سطح اطمینان و توان آزمون و اهداف و فرضیات مطالعه و اندازه اثر (Effect Size) به تعیین حجم نمونه در پایان نامه ها میپردازند. همچنین در پایان نامه بخشی به عنوان تعیین حجم نمونه و فرمول نمونه گیری وجود دارد که باید بر اساس فرمت خاصی نگارش گردد. این فرمول و میزان حجم نمونه مورد نظر توسط تیم متخصص آمار آکادمی تکمیل خواهد گردید.

حجم نمونه در پروپوزال

قبل از انجام هر مطالعه پژوهشی ابتدا نیاز به ارائه یک طرح اولیه داریم که به آن پروپوزال گوییم. یکی از بخشهای ضروری پس از تعیین روش کار در یک پروپوزال تعیین روش و حجم نمونه است.  تعیین روش نمونه گیری و حجم نمونه به علت اینکه به شما در جمع آوری تعداد و چگونگی جمع آوری داده ها کمک میکند یکی از مهم ترین بخشهای یک پروپوزال است. تعیین حجم نمونه در پروپوزال یکی از بخشهای اساسی در روند تصویب یک پروپوزال و نیز درطی انجام یک مطالعه است. سوال اصلی که در این بخش مطرح میگردد این است که انتظارات و ویژگی هایی مورد نظر از حجم نمونه به چه صورت است؟ علاوه بر این نیز حجم نمونه باید با امکانات و منابع تحقیق همخوانی و سازگاری داشته باشد. باید این را بدانیم که محدودیت زمانی، منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و حتی کم بودن موارد،  امکان جمع آوری هر تعداد نمونه را نخواهد داد. در آمار آکادمی ما قادر هستیم که حجم نمونه را بر اساس مدل هزینه ها، ملاحظات عملی در حجم نمونه و برآورد نسبتی تعیین نماییم. به دلیل اینکه محدودیتهای مختلفی در تعیین حجم نمونه یک پروپوزال وجود دارد ما در موسسه آمار آکادمی به کلیه محققین، اساتید و دانشجویان خدمات تعیین حجم نمونه مطالعه و نیز روش نمونه گیری اطلاعات را ارائه خواهیم داد. ارائه موارد مذکور به صورت یک فایل نگارش شده به محقق انجام خواهد گرفت.

حجم نمونه جامعه نامعلوم

در مطالعات پژوهشی معمولا فرض بر این است که اندازه (حجم) جامعه یا معلوم است یا آن قدر بزرگ است که میتوان از تاثیر آن در برآوردها صرف نظر کرد. اما اغلب اوقات حجم جامعه با آنکه برای اهداف تحقیق اهمیت ویژه ای دارد، نامعلوم است. در موسسه آمار آکادمی ما با استفاده از انواع روشهای تعیین حجم جامعه نامعلوم همانند نمونه گیری مسقیم، معکوس، تعیین چگالی ضربدر مساحت و نمونه برداری قطعه ای به تعیین حجم حدودی جامعه مورد بررسی میپردازیم.

مزایایی استفاده از خدمات آمار آکادمی

با استفاده از خدمات آمار آکادمی در رابطه با تعیین حجم نمونه و نیز روش نمونه گیری محقق میتواند با کمترین هزینه و نیز دقت بالا ، حداقل حجم مورد نیاز خود را با سریعترین روش جمع آوری نماید، تا در پروسه انجام تحقیق نتایج دقیق و قابل تعمیمی را به جامعه ارائه نماید. ما درآمار آکادمی تاکنون توانسته ایم به بیش از 800 پروژه در تعیین حجم نمونه و نیز روش نمونه گیری مشاوره دهیم. متخصصین آماری که تعداد نمونه لازم برای تحقیق را برای شما معین میکنند همگی از فارغ التحصیلان ارشد و دکتری دانشگاه های معتبر ایران هستند که دارای چندین سال تجربه در تعیین انواع نمونه گیری، روشهای تعیین حجم نمونه، روش تحقیق در علوم مختلف و نیز تحلیل آماری داده ها هستند.

فرایند سفارش تعیین حجم نمونه

1

ثبت درخواست و برآورد هزینه

2

واریز پیش پرداخت و ارسال فایل مربوطه توسط مشتری

3

تعیین حجم نمونه و ارسال فایل اولیه توسط کارشناس

4

تسویه حساب و ارسال فایل نهایی

خدمات آمار آکادمی مناسب چه کسانی است ؟

متخصصین مشاور آمار و روش تحقیق در آمار آکادمی چه خصوصیاتی دارند

سوالات متداول

تعیین حجم نمونه در آمار آکادمی با توجه به محدودیت های مطالعه انجام خواهد گرفت. این محدودیت ها میتواند شامل محدودیت های مالی مطالعه، محدودیت منابع در دسترس، محدودیت منابع انسانی برای جمع آوری، محدودیت مدت زمان جمع آوری و دیگر محدودیت ها قابل محاسبه میباشد.

تعیین مقدار خطای جمع آوری نمونه باید به صورتی در نظر گرفته شود که از حداکثر خطای در نظر گرفته شده تخطی ننماید. در برخی مطالعات نظر استاد راهنما و یا ناظر پروژه برای در نظر گرفتن خطا تا حدود بسیار زیادی میتواند کمک کننده باشد.

جدول مورگان حجم نمونه را به صورت حداکثری در نظر میگیرد به طوری که شاید نیاز به جمع آوری آن همه نمونه نباشد. علاوه بر این جدول مورگان در جوامعی با حجم بسیار بالا قابلیت استفاده ندارد. از آنجایی که جمع آوری نمونه بیش از حد مورد نیاز در مطالعه باعث اتلاف زمان و هزینه میگردد، حجم نمونه واقعی باید بر اساس روشهای علمی و فرمولهای متناسب در نظر گرفته شود تا حداقل حجم نمونه برای مطالعه در نظر گرفته شود. 

از آنجایی که در نظر گرفتن گروه های مختلف در طراحی یک مطالعه از مواردی رایج میباشد، حجم نمونه برای هر گروه باید بر اساس حجم جامعه گروه مورد بررسی تعیین گردد.

در مطالعاتی که حجم جامعه بسیار بزرگ است و در سطح ملی و یا استانی در نظر گرفته میشود روش جمع آوری نمونه ها و همچنین تعیین نقاطی که باید نمونه گیری از آن صورت پذیرد با توجه به استفاده از روشهای ترکیبی در نمونه گیری صورت میپذیرد

بله، در آمار آکادمی ما انواع روشهای تعیین حجم نمونه را بر اساس نوع آزمونهای مورد استفاده تعیین مینمایم. این حجم نمونه کمترین مقدار حجم نمونه مورد نیاز محقق میباشد.

بله، ما در آمار آکادمی کلیه خدمات تعیین حجم نمونه را با انواع نرم افزارهای تعیین حجم نمونه همانند PASS،SPSS،Gpower بنا به درخواست محقق، استاد و یا دانشجو انجام دهیم.

بله، در مطالعات مختلف تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری متفاوت میباشد. از آنجایی که مطالعات در حوزه های مختلف بسیار گسترده میباشند و نیز آشنایی با تمامی آنها نیاز به تجربه ،دانش و تبحر خاصی دارد، ما در آمار آکادمی با ارائه خدمات تعیین حجم نمونه بر اساس نوع مطالعه توسط متخصصین نمونه گیری این مهم را برای شما آسان نموده ایم.

سایت آمار آکادمی دارای نشان اینماد می‌باشد که نشان دهنده معتبر بودن کسب و کار اینترنتی است. 

موسسه آمار آکادمی تاکنون به بیشتر از 800 پروژه ی تحقیقاتی در سرتاسر کشور خدمات تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری را ارائه داده است. 

پس از بررسی تحلیل شما و اینکه چه آنالیزهایی برای پروژه شما باید در نظر گرفته شود و پس از عقد قرارداد 50%(پنجاه درصد) یا نصف مبلغ برای شروع کار دریافت میگردد. تسویه حساب 50% الباقی نیز پس از انجام اصلاحات و تاییدیه استاد و نیز قبل از ارسال فایل نهایی و داده ها و خروجی های نرم افزار دریافت خواهد گردید.

این کار قابل انجام هست ولی اصلا توصیه نمیشود. به این دلیل که در این شرایط منتور شما به صورت تلفنی صحبت میکند و بیشر وقت شما صرف مکالمه میشود و شما فقط مستمع هستید. توصیه ما این است که برای دریافت بازخورد و مشاوره با بالاترین کیفیت باید قبل از تماس از منتور بخواهید که قبل از تماس با شما کار را مرور کند(اگرچه بازخورد کتبی آن به صورت فایلی بالاتر میباشد)

مشاوره و راهنمایی

شما این فرصت را دارید، با تکمیل فرم زیر، از مشاوره رایگان کارشناسان آموزشی مجموعه آمار آکادمی استفاده نمائید.

سوالی دارید؟ پاسخ شما را خواهیم داد

4 پاسخ

  1. سلام خسته نباشید پژوهشی دارم که حجم نمونه تعداد کمی هستند در پروپوزال باید تعیین جامعه اماری و حجم نمونه باید چه روشی نوشته شود ممنون

    1. با سلام. نگارش کامل این بخش توسط تیم متخصص ما قابل انجام هست. با شماره هایی که داخل وبسایت هست تماس بگیرید تا همکاران ما راهنماییتون کنند.

  2. سلام
    برای تعیین حجم نمونه و حجم جامعه در پژوهشی مربوط به جوانان ۲۰تا۳۵سال یک شهر چه تعدادی باید نوشته شود ؟

    1. با سلام. برای تعیین حجم نمونه باید عنوان مطالعه و جامعه ای که قرار از اون نمونه گیری انجام بشود و روش کار و نوع مطالعه مشخص باشد تا بتوان در مورد روش نمونه گیری و روش تعیین حجم نمونه نظر داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست عناوین

درج مشخصات فردی
کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت
Puzzle 10
Puzzle 30
Puzzle 20
Puzzle Day

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now

RELAX. ENJOY.

keep calm
& write us

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​