پیش فرضهای آزمون آنالیز واریانس (ANOVA assumptions)

پیش فرضهای آزمون آنالیز واریانس (ANOVA assumptions)

مدرس: وحید مقرب زاده

موسس آمار آکادمی

مقدمه

آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) همانند بسیاری دیگر از آزمون‌های آماری برای اجرا نیاز به برقرار بودن یک سری پیش فرض‌ها دارد. این پیش‌فرض‌ها عبارتند از کمی بودن متغیر پاسخ، سه یا بیشتر از سه سطح داشتن متغیر مستقل، مستقل بودن افراد یا موارد جمع‌آوری شده نمونه، عدم وجود داده پرت، نرمال بودن توزیع متغیر پاسخ به تفکیک گروه‌ها و همگون بودن واریانس توزیع داده‌ها هستند.
درج مشخصات فردی
کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت
Puzzle 10
Puzzle 30
Puzzle 20
Puzzle Day

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now

RELAX. ENJOY.

keep calm
& write us

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​