تنظیم ستون و تراز در SPSS

تنظیم ستون و تراز در SPSS

مدرس: وحید مقرب زاده

موسس آمار آکادمی

مقدمه

تنظیم ستون و تراز یکی از ویژگی‌های اولیه‌ای است که برای کار با متغیرها در SPSS باید آموخت. برای نمایش بهتر داده‌ها در زبانه Data View می‌توانیم عرض و تراز داده‌های ستونها را تغییر دهیم. برای این کار در زبانهVariable View از ستون‌های Column و Alignment می‌توانیم استفاده کنیم.