انواع متغیر

انواع متغیر در مطالعات پژوهشی

مدرس: وحید مقرب زاده

موسس آمار آکادمی

مقدمه

متغیر به صفت و یا مشخصه ای گویند که قابل تغییر و دگرگونی باشد. انواع متغیرها از نظر مقیاس و نقش دسته بندی های مختلفی دارند. رایج ترین دسته بندی برای مقیاس یک متغیر عبارتست از انواع متغیر کمی یا عددی و انواع متغیر کیفی یا گروهی. از نظر نقش نیز متغیرها انواع نقش ها را در مطالعات دارند که رایج ترین آنها متغیر مستقل و متغیر وابسته میباشد.
درج مشخصات فردی
کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت
Puzzle 10
Puzzle 30
Puzzle 20
Puzzle Day

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now

RELAX. ENJOY.

keep calm
& write us

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​